��กิจกรรมการเรียนรู้ “หนูน้อยปลูกผักรักษ์โลก” �� #ผักกว้างตุ้ง เป็นการปลูกฝังจิตสาธารณะด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำให้เด็กนักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ได้ส่งเสริมให้มีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน


347117942_6183530455064591_5327897235362415943_n 347118627_1367424520785076_8025407786133063177_n 347120055_574359101492131_74897117831034131_n 347122666_701997138349013_1779724380268670081_n 347125079_2492162574266666_2365459022295092159_n 347127844_257903370070404_8119940028593016607_n 347135639_547371327589309_2125787339542940368_n 347828308_732311591971812_4687500797750925493_n 347830107_946427796556403_6243073241763681680_n 347839079_1447301159376994_1829896199516985491_n 347862844_508816531345852_623031854015478116_n 348215192_228510229889770_1525376044791239727_n 348215920_574922331443392_7266908400978762189_n 348216144_199515372970917_607248038276685810_n 348216528_1057059941936844_9136657790894086_n 348216654_196112713315459_2303654993243018832_n 348222650_810158980643832_4589213470794484187_n 348234910_265668702515675_2682910823983932136_n 348238630_938935733894035_7521913216811141875_n 348245883_1783271278742387_8760427875309856843_n 348365155_815303063347215_5010785831525392652_n jquery lightbox relby VisualLightBox.com v6.1