จัดการศึกษาอย่างมีมาตรฐานผู้เรียน คณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริม อบต.ลาดยาวเข้าศึกษาดูงานในเรื่องการ อบต.ลาดยาวเข้าศึกษาดูงานในเรื่องการ  
พัฒนาการสมวัยเสริมสร้างความพึงพอใจแบบ สุขภาพตำบลปากทางและนิสิตสาขาวิชาส่ง จัดการภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บริหารจัดการที่ดีภายในสำนักงาน   
มีส่วนร่วม" 11/02/2564 อ่านต่อ   เสริมสุขภาพ 02 /02/2564 อ่านต่อ   17 /12/2563 อ่านต่อ   04 /12/2563 อ่านต่อ