ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะรายทาง ดำเนินการตัดหญ้า บริเวณหนองยาว อบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยสมุน โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
  บริเวณ หมู่ 2 คลิก คลิก ไพรกัญชา ประจำปี 2565คลิก ติด to be number one คลิก
 
 
  อบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยสมุน โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ ดำเนินการตัดกิ่งไม้รายทาง บริเวณ หมู่ 6 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  ไพรกัญชา ประจำปี 2565คลิก ติด to be number one คลิก บ้านยางคอยเกลือคลิก คลิก
         
 
  การอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ ดำเนินการตัดกิ่งไม้รายทาง บริเวณ หมู่ 6 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ วันสำคัญของชาติ เป็นวันพระราชทาน
  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คลิก บ้านยางคอยเกลือ คลิก อนามัยแม่และเด็ก คลิก ธงชาติไทย คลิก