จัดการประชุมสมาชิกสภา อบต.ปากทาง      
  หมู่ 1 - หมู่ 9 ประจำเดือนพฤศจิกายนคลิก