จัดการประชุมสมาชิกสภา อบต.ปากทาง ประสานงานไปยัง รพ.สต.ปากทาง เพื่อยืม เสริมทักษะด้านภาษาให้กับเด็กๆ เด็กๆออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกาย
  หมู่ 1 - หมู่ 9 ประจำเดือนพฤศจิกายนคลิก รถเข็นสำหรับผู้สูงอายุ (วีลแชร์) คลิก ส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิดคลิก และแสดงออกอย่างอิสระในช่วงเช้า คลิก
 
 
  ประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ ร่วมประชุมประชาคม เรื่องเงินเบี้ยยังชีพ โครงงานส้มตำหนูน้อย ศพด.อบต.ปากทาง ร่วมประชุมประชาคม เรื่องเงินเบี้ยยังชีพ
  บริหารส่วนตำบลปากทาง คลิก ผู้สูงอายุ เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ม.5 คลิก หน่วยการจัดประสบการณ์ อร่อยผักผลไม้ คลิก ผู้สูงอายุ เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ม.4 คลิก
 
 
  ร่วมประชุมประชาคม เรื่องเงินเบี้ยยังชีพ ร่วมประชุมประชาคม เรื่องเงินเบี้ยยังชีพ ร่วมประชุมประชาคม เรื่องเงินเบี้ยยังชีพ ร่วมประชุมประชาคม เรื่องเงินเบี้ยยังชีพ
  ผู้สูงอายุ เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ม.6 คลิก ผู้สูงอายุ เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ม.7คลิก ผู้สูงอายุ เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ม.8 คลิก ผู้สูงอายุ เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ม.9คลิก