กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร
ปากทางสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2561
Update 05/03/2561] อ่านต่อ  
Update 25/04/2561] อ่านต่อ  

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร
Update 12/08/2561] อ่านต่อ  
Update 22/09/2561] อ่านต่อ  

ประเพณีสงกรานต์ "สุขสันต์วันสงกรานต์"
โครงการพัฒนาศักภาพคณะกรรมการ
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปากทาง
Update 13/04/2562] อ่านต่อ  
Update 26/03/2562] อ่านต่อ  

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับ อบต.ปากทาง จัดโครงการฝึกอบรมชุด
ผู้สูงอายผู้พิการทำกระเป๋าจากผักตบชวา ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร
Update 29-31/05/2562 อ่านต่อ ปกครองส่วน 6-8/03/2563 อ่านต่อ

 
จัดทำโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกัน  
ไวรัสโคโรน่า(COVID-19)สอนการจัดทำหน้า  
กากอนามัย 10/03/2563 อ่านต่อ  
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินค้า ในตำบลปากทาง
ตะกร้า / กระจาด งานฝีมือผู้สูงอายุ
หนองสองห้อง