ประกาศแสดงตารางวงเงินงบประมาณมิใช้งานก่อสร้าง โครงการจัดริ้วขบวน ถวายดอกบัวนมัสการหลวงพ่อเพชร
05/01/2561
  องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
04/03/2561
  องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (สนามฟุตซอล) ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
14/03/2561
  องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (สนามฟุตซอล) ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45
 14/03/2561
  เมตรองค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (สนามฟุตซอล)ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร
16/03/2561
  องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (สนามฟุตซอล)ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45
30/03/2561
  เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอีย  
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ " จัดซื้อเครื่องพ่นยาชนิดพ่นละอองฝอย " ชนิดติดตั้งบนรถยนต์ 4 จังหวัด
23/05/2561
2สูบ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561
02/05/2561
  องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ประกาศ ประกวดราคา " จัดซื้อเครื่องพ่นยาชนิดพ่นละอองฝอย " ชนิดติดตั้งบนรถยนต์ 4 จังหวัด 2 สูบ
31/05/2561
  องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ตารางวงเงินงบประมาณ โครงการปรับภูมิทัศน์ ศูนย์เด็กเล็ก อบต.ปากทาง หมู่ที่ 4 ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร
30/05/2561
คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
05/06/2561
  องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร หมู่ที่ 1
24/07/2561
  ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อเครื่องพ่น ชนิดละอองฝอย (ULV) ชนิดติดตั้งบนรถยนต์เครื่อง
22/08/2561
  ยนต์เบนซิน4 จังหวะ ขนาด 2 สูบ ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
โครงการจัดซื้อเครื่องพ่น ชนิดละอองฝอย (ULV) ชนิดติดตั้งบนรถยนต์เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ขนาด 2 สูบ
[30/08/2561]
อบต.ปากทาง ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องพ่น ชนิดละอองฝอย (ULV) ชนิดติดตั้งบนรถยนต์เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ขนาด 2 สูบ
[05/09/2561]
  อบต.ปากทาง ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องพ่น ชนิดละอองฝอย (ULV) ชนิดติดตั้งบนรถยนต์เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ขนาด 2 สูบ
[05/09/2561]
  อบต.ปากทาง ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 [12/10/2561]
  องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลปากทาง หมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง
 17/10/2561
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร หมู่ที่ 4
 05/11/2561
  ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์  
  เรียนรู้เศรษกิฐพอเพียงชุมชน ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
22/02/2561
โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ตำบลปากทาง หมู่ที่ 4 ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร  
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด
11/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
24/05/2562
  ต.ปากทางคลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบริเวณหนองยาว ม.4 บ้านราชช้างขวัญ ต.ปากทาง  
อ.เมือง จ.พิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด ]  
27/06/2562
ประมาณราคา โครงการบูรณะผิวทางคอนกรีต สาย พจ.ถ.62-011 หนองยาว หมู่ 4 บ้านราชช้างขวัญ ต.ปากทาง  
  อ.เมือง จ.พิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
12/07/2562
โครงการซ่อมแซมถนนริมคลอง หมู่ที่ 9 ตำปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร  
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด
02/08/2562
ราคากลาง โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนดิน บ้านนายสุชาติ เฮียสาท หมู่ที่ 7 ตำบลปากทาง หมู่ที่ 7 บ้านคลองคู้  
  ตำบลปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
06/09/2562
ราคากลาง โครงการก่อสร้าง ลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ หน้าศูนย์พัฒนเด็กเล็ก อบต.ปากทาง
11/10/2562
ตำบลปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง
15/10/2562
  ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
เผยแพร่เอกสาร จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง จ.พิจิตร
21/10/2562
คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
เผยแพร่เอกสาร จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง จ.พิจิตร  
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด
24/10/2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อรถนต์บรรทุก(ดีเซล)แบบะรรมดา 1 ตัน คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 29/10/2562
ประกาศ ประกวดโครงการจัดซื้อรถนต์บรรทุก(ดีเซล)แบบะรรมดา 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า  
2,400ซีซ๊ หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำหว่า 110 กิโลวัตต์   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 29/10/2562
ประกาศเผยแพร่ การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง จ.พิจิตร  
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 10/01/2562
โครงการปรับปรุงผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 620 เมตร หนา 0.04 เมตร สายซอยแหลมทอง หมู่ 1ต.ปากทาง อ.เมือง  
จ.พิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
07/02/2563
โครงการปรับปรุงผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.04 เมตร สายต่อเทศบาล-สายในหมู่บ้าน หมู่ 3 หมู่ 2  
  ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 07/02/2563
โครงการปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย พจ.ถ.62-001 สายซอยแหลมทอง หมู่ที่ 1  
ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
17/02/2563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินค้า ในตำบลปากทาง
ตะกร้า / กระจาด งานฝีมือผู้สูงอายุ
หนองสองห้อง