ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง เรื่อง ประกาศ เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต ของ
22/05/2560
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ประกาศเรื่องการลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี... [คลิก]
12/11/2558
ข่าวประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบการชำระภาษีประจำปี... [คลิก]
06/012/558
 แสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง อ่านต่อ
06/01/2558
 ข่าวประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบการชำระภาษีประจำปีองค์การบริหารส่วน
 
 ตำบลปากทางติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.056-608999 ต่อ 103 ในวันและเวลา ราชการ อ่านต่อ
 06/01/2558
ประชาสัมพันธ์ การจัดงานกิจกรรม ขอเชิญร่วมงานกิจกรรม ประเพณีสงกรานต์
  13/04/2559
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ณที่ทำการองค์การบริหาร
 
ส่วนตำบลปากทาง ในวันที่ 13 เมษายน 2559 อ่านต่อ
ประกาศเรื่องการลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี2560
 05/04/2559
งบประมาณ ตามระเบียบ ของกระทรวงมหาดไทย อ่านต่อ  
ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2559   อ่านต่อ
01/04/2559
โครงการสาธิตศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนตำบลปากทาง  
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร ตำบลปากทาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร คลิกเพื่อดูรูปภาพ] อ่านต่อ
 15/12/2558
ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี ปี พ.ศ. 2559-2561 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง พิจิตรคลิกเพื่อดูรายละเอียด
 26/05/2560
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง พิจิตร ประจำปี 2560คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 12/10/2560
ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี ปี พ.ศ. 2560-2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง พิจิตรคลิกเพื่อดูรายละเอียด 
 26/05/2560
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560
30/05/2560
คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
การตรวจการเงินและบัญชี การพัสดุ ประจำปี 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง คลิกเพื่อดูรายละเอียด
30/05/2560
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง ประจำปี 2560 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
25/09/2560
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
05/10/2559
  ดำเนินงานคลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง คลิกเพื่อดูรายละเอียด
27/10/2559
ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2560 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
18/02/2560
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง เรื่อง เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต ของ องค์การบริหาร
22/05/2560
  ส่วนตำบลปากทาง คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
 
แผนดำเนินการท่องเที่ยว ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง จังหวัดพิจิตรคลิกเพื่อดูรายละเอียด 
 05/07/2560
 
ข้อมูลการท่องเที่ยวภายใน ตำปากทาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร (ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2559)
 05/07/2560
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด   
แสดงรายงานสรุปข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2560
05/10/2560
  (งบรายรับรายจ่าย,งบแสดงฐานะทางการเงิน,งบทรัพย์สินและงบเงินสะสม คลิกเพื่อดูรายละเอียด   
ข่าวประชาสัมพันธ์ ปราชญ์ชาวบ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตรคลิกเพื่อดูรายละเอียด คลิกเพื่อดูภาพ
12/07/2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับเบี้ยผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562
20/10/2560
คลิกเพื่อดูรายละเอียด   
แบบรายงานผลการจัดทำสรุป หนังสือแบบส่งรายงาน ส.ค. - ต.ค. คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
09/11/2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ " อบต.ปากทาง เชิญชวนร่วมบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
15/12/2560
เข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือ ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย คลิกเพื่อดูรายละเอียด   
ประกาศเรื่อง การประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ 2561คลิกเพื่อดูรายละเอียด 
 03/01/2561
สรุปกระบวนงานบริการตามภาระกิจ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
05/01/2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ "หยุดคอร์รับชั่น ทรุจริตต้องได้รับโทษ พบเห็นอย่านิ่งเฉย" คลิกเพื่อดูรายละเอียด
10/01/2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ ยื่นแบบชำระภาษี ปี 2561 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
25/01/2561
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร,ปลัดอบต.,ผู้อำนวยการกอง,หัวหน้าส่วนราชการ, ประจำเดือน ม.ค. ครั้งที่ 1/2561
30/01/2561
  วันที่ 30 ม.ค. 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานการประชุม "สมัยสามัญ" สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 19 ก.พ. 2561
19/02/2561
  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง คลิกเพื่อดูรายละเอียด      
ประชาสัมพันธ์ โฆษณาสินค้าจำหน่าย น้ำพริกเผารสเด็ด,น้ำพริกเผาแมงดา,น้ำพริกตาแดง  
  น้ำพริกตาแดงแมงดา คลิกเพื่อดูรายละเอียด
25/03/2561
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร "สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1" ประจำปี 2561
12/02/2561
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง เรื่อง แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
 ประจำปี พ.ศ. 2561 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 06/06/2561
รายงานการตรวจสอบงบการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร สำหรับงวดระยะเวลา
 03/10/2561
  ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 ก.ย. พ.ศ. 2561 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
 24/05/2561
  ตามระเบียนกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ   คลิกเพื่อดูรายละเอียด   
แบบรายงานผลการจัดทำสรุป หนังสือแบบส่งรายงาน ก.พ. -พ.ค. คลิกเพื่อดูรายละเอียด
21/06/2561
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง เรื่อง เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหาร
26/09/2561
ประกาศส่วนตำบลปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
แบบรายงานผลการดำเนินงานจัดหาพัสดุ ปี2561 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตรคลิกเพื่อดูรายละเอียด 
30/09/2561
การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร
03/10/2561
  ประจำปี 2561 คลิกเพื่อดูรายละเอียด    
รายงานการประชุม ผู้บริหาร,พนักงานส่วนอบต.,ลูกจ้าง,พนักงานจ้าง, อบต.ปากทาง ครั้งที่ 11/2561
08/11/2561
  วันที่ 8 พ.ย. 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง คลิกเพื่อดูรายละเอียด    
รายงานการประชุม ผู้บริหาร,พนักงานส่วนอบต.,ลูกจ้าง,พนักงานจ้าง, อบต.ปากทาง ครั้งที่ 12/2561
04/12/2561
วันที่ 4 ธ.ค. 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง คลิกเพื่อดูรายละเอียด    
รายงานการเงินประจำปี พ.ศ. 2561 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
28/12/2561
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
แผนภูมิแสดงรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน ธํนวาคม พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562
24/12/2562
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด   
แผนภูมิแสดงรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร
 13/05/2562
คลิกเพื่อดูรายละเอียด   
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด 
 22/02/2562
จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ทำกระเป๋าจากผักตบชวา
 29-31/05/2562
วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินค้า ในตำบลปากทาง
ตะกร้า / กระจาด งานฝีมือผู้สูงอายุ
หนองสองห้อง