หมู่ที่ 1 ถนน พิจิตร - ท่าฬ่อ ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทรศัพท์. 056-608999
http://www.paktang.go.th
ติชม/แจ้งข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน/อื่นๆ ได้ที่ : paktangg@paktang.go.th
แจ้ง Link เสีย/ไม่ถูกต้องได้ที่ : webmaster@paktang.go.th
สายด่วนนายก / แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โทรศัพท์. 089-9612799
http://www.paktang.go.th/webboard.php
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010509331901&epa=SEARCH_BOX
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง พิจิตร
ได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อใช้บริการงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร เพื่อนำข้อมุลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวผลสรุปผลลัพธ์ทำแผน
ปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไปคลิกที่ LINK หรือ สแกน QR Code เพื่อเข้าสู่หน้าจอแบบประเมินการให้บริการ

เข้าสู่แบบประเมิน


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินค้า ในตำบลปากทาง
ตะกร้า / กระจาด งานฝีมือผู้สูงอายุ
หนองสองห้อง