สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ทำนาและทำสวน มีแม่น้ำน่านไหลผ่าน
 
ประชากรทั้งสิ้น 5,972 คน ประกอบด้วย
ชาย 2,885 คน หญิง 3,089 คน
จำนวนครัวเรือน 1,876 ครัวเรือน / มีความหนาแน่นเฉลี่ย 81.79 คน/ตารางกิโลเมตร
 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับจ้าง ทำนาและทำสวน
 
โรงแรม 3 แห่ง ปั๊มน้ำมัน 9 แห่ง โรงงานอุตสาหกรรม 2 แห่ง โรงสี 1 แห่ง ร้านค้าทั่วไป 44 แห่ง
 
 
การศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 1 แห่ง
สถาบันและองค์กรทางศาสนา วัด/สำนักสงฆ์ 2 แห่ง
การสาธารณสุข สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลปากทาง
ที่พักสายตรวจประจำตำบล 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ตำบลปากทาง
 
กลุ่มอาชีพ 13 กลุ่ม กลุ่มออมทรัพย์ 7 กลุ่ม ลูกเสือชาวบ้าน,อปพร. 158 คน
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินค้า ในตำบลปากทาง
ตะกร้า / กระจาด งานฝีมือผู้สูงอายุ
หนองสองห้อง