องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตำบลปากทาง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน แบ่งเป็นสองฝั่งแม่น้ำน่าน หมู่บ้านที่อยู่ฝั่งตะวันออก 7 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 , 4 ,
5 , 6 , 7 , 8 , 9 หมู่บ้านที่อยู่ฝั่งตะวันตก 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2 , 3 เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลในเมือง โดยเมื่อปีพุทธศักราช 2492 ได้แยกออกจากตำบลในเมือง ทางด้านทิศตะวันออก เนื่องจากเป็นปากทางที่จะเข้าสู่ตัวเมืองพิจิตรจึงได้ชื่อว่าตำบลปากทาง ปัจจุบันมี
9 หมู่บ้าน มีแม่น้ำน่านไหลผ่านกลางตำบล มีหมู่บ้านตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำ 7 หมู่ บ้าน ทางทิศตะวันตก 2 หมู่บ้าน
สถานที่ตั้งและอาณาเขต
ตำบลปากทาง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตร ค่อนทางทิศเหนือเป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร อยู่ห่าง
จากศาลากลางจังหวัดพิจิตรเป็นระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 26,875 ไร่ หรือ 43 ตารางกิโลเมตร
มีจำนวนหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน ดังน
หมู่ที่ 1 บ้านราชช้างขวัญ
หมู่ที่ 2 บ้านราชช้างขวัญ
หมู่ที่ 3 บ้านปากทาง
หมู่ที่ 4 บ้านราชช้างขวัญ
หมู่ที่ 5 บ้านคลองคู้
หมู่ที่ 6 บ้านยางคอยเกลือ
หมู่ที่ 7 บ้านคลองท่าหลวง
หมู่ที่ 8 บ้านคลองท่าหลวง
หมู่ที่ 9 บ้านคลองท่าหลวง
 
หมู่ที่ 1 ถนนพิจิตร-ท่าฬ่อ ตำบลปากทาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
(056) 608999 (056)608999 ต่อ 107
 
  เส้นทางคมนาคมสายหลัก ถนนกรมทางหลวง หมายเลข 111 พิจิตร – สากเหล็กการเดินทางภายในหมู่บ้านนั้น เป็นถนน
แอสฟัลติก (ลาดยาง) และคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านที่ห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากทางมากที่สุด คือ หมู่ที่ 7
บ้านคลองท่าหลวง ระยะทาง 5.70 กิโลเมตร
 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง แบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 9 เขต แต่ละเขตสามารถมีสมาชิกได้ 2 คน
รวมจะต้องมีสมาชิกทั้งสิ้น 18 คน
ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง จำนวน 1 คน มี 1 เขตเลือกตั้ง ใช้เขตเลือกตั้งของตำบลปากทาง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินค้า ในตำบลปากทาง
ตะกร้า / กระจาด งานฝีมือผู้สูงอายุ
หนองสองห้อง