" เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน พลิกฟื้นวัฒนธรรม ประเพณี สามัคคีร่วมพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ปลอดภัยจากสารพิษ ชีวิตอยู่อย่างผาสุข "
 
 
อบต.จัดเจ้าหน้าออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ   อบต.ปากทาง จัดเจ้าหน้าที่ออกตัดหญ้า   กิจกรรมของพวกเราทุกคน...ทุกวันศุกร์   ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ร่วม
ไวรัสโคโรนา-19(โควิด -19)คลิก   บริเวณทางเข้าหนองสองห้อง.คลิก   ลงสวน...คลิก   กับผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต คลิก
--- ยังไม่มีข้อมูล ---
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุง อาคารองค์การบริหารส่วนตำบล
ภูมิ หมู่ที่ 3ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร คลิกเพื่อดู
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกอ่สร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย
์บริเวณบ้าน นางอารมณ์ สินประเสริฐรัตน์ คลิกเพื่อดู
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุสำนัก งาน จำนวน ๖ รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกเพื่อดู
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อวัสดุ สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกเพื่อดู
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุง อาคารองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
หมู่ที่ 3ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร คลิกเพื่อดู
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกอ่สร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
บริเวณบ้าน นางอารมณ์ สินประเสริฐรัตน์ คลิกเพื่อดู
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุสำนัก งาน จำนวน ๖ รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกเพื่อดู
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อวัสดุ สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกเพื่อดู
 
เรื่อง
หน่วยงาน
ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชา
กศ.
การระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 คลิกเพื่อดู
29/24/2565
การดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการ
กศ.
ศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกเพื่อดู
29/24/2565
ร่างอนุบัญญัติออกตามความในพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่าง
กม.
กฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ คลิกเพื่อดู
29/04/2565
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สน.คท.
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป คลิกเพื่อดู
29/04/2565
การประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอใน
กพส.
กิจกรรม Thailand Research Expo and คลิกเพื่อดู
29/04/2565