พรบ./พรก.  
พรบ.สภาฯ พ.ศ.2537 ถึง แบบที่ 6 พ.ศ. 2552

   
ระเบียบประทรวง  
ระเบียบ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 61 
 
ระเบียบกระทรวง ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา พ.ศ. 2547แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 2 ดาว์นโหลด

 
 
  ระเบียบกระทรวง ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 2541 เพิ่มเติมฉบับที่ 2และฉบับที่ 3 2543   ดาว์นโหลด
 
 
 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559[1] ดาว์นโหลด
 
 
  ระเบียบพัสดุ แก้ไข ฉ.9 2553 ดาว์นโหลด
 
 
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2550 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 2554
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2550 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 2554   ดาว์นโหลด
     
     
     
ข้อบัญญัติ  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน  
--- ยังไม่มีข้อมูล ---