ประกาศผลการประเมินคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ถนนสวย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นน่าอยู่อำเภอเมืองพิจิตร
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง ประจำปี 2565 ดาว์นโหลด
 
ประกาศผลการการตรวจวัดสภาพน้ำ ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง ประจำปี 2564 ดาว์นโหลด
 
ประกาศผลการลดพลังงานตามมาตรการลดการใช้พลังงาน ของ อบต.ปากทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง ประจำปี 2564 ดาว์นโหลด
   
   
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[28/10/2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร ดาว์นโหลด  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
[03/10/2565]
ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2565) ดาว์นโหลด  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
[27/07/2565]
ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565) ดาว์นโหลด  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ สายบ้านนายเจตน์ ดวงแก้ว ถึงบ้านนายประโยชน์ สังข์แสง
[11/07/2565]
หมู่ 2 บ้านราชช้างขวัญ ต.ปากทาง องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร ดาว์นโหลด  
   
โคงการปรับปรุงผิวจราจร ประมาณราคา เพื่อขออนุมัติกำหนดราคากลางประจำปี 2565
12/03/2565
หมู่ที่ 2 ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร ดาว์นโหลด  
   
โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำปะปา บริเวณสายซอยคงสวัสดิ์ หมู่ที่ 4
25/02/2565
ซอยคงสวัสดิ์ หมู่ที่ 4 ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร ดาว์นโหลด  
   
โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำปะปา บริเวณสายซอยวิมุกตายน หมู่ที่ 4
25/02/2565
ซอยวิมุกตายน หมู่ที่ 4 ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร ดาว์นโหลด  
   
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
15/06/2564
โครงการก่อสร้างรั้วหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง หมู่ 1 ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร ดาว์นโหลด  
   
 
 
ข่าวรับสมัครงานราชการ (ล่าสุด)