ข่าวประชาสัมพันธ์ " อบต.ปากทาง เชิญชวนร่วมบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือ ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย คลิกเพื่อดูรายละเอียด 
15/12/2560
ประกาศเรื่อง การประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ 2561คลิกเพื่อดูรายละเอียด 
 03/01/2561
สรุปกระบวนงานบริการตามภาระกิจ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
05/01/2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ "หยุดคอร์รับชั่น ทรุจริตต้องได้รับโทษ พบเห็นอย่านิ่งเฉย" คลิกเพื่อดูรายละเอียด
10/01/2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ ยื่นแบบชำระภาษี ปี 2561 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
25/01/2561
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร,ปลัดอบต.,ผู้อำนวยการกอง,หัวหน้าส่วนราชการ, ประจำเดือน ม.ค. ครั้งที่ 1/2561
30/01/2561
รายงานการประชุม "สมัยสามัญ" สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 19 ก.พ. 2561ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง คลิกเพื่อดูรายละเอียด    
19/02/2561
ประชาสัมพันธ์ โฆษณาสินค้าจำหน่าย น้ำพริกเผารสเด็ด,น้ำพริกเผาแมงดา,น้ำพริกตาแดง น้ำพริกตาแดงแมงดา คลิกเพื่อดูรายละเอียด
25/03/2561
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร "สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1" ประจำปี 2561
12/02/2561
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง เรื่อง แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจำปี พ.ศ. 2561 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  06/06/2561
รายงานการตรวจสอบงบการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร สำหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 ก.ย. พ.ศ. 2561
 03/10/2561
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 ตามระเบียนกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ    
 24/05/2561
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด
แบบรายงานผลการจัดทำสรุป หนังสือแบบส่งรายงาน ก.พ. -พ.ค. คลิกเพื่อดูรายละเอียด
21/06/2561
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง เรื่อง เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารประกาศส่วนตำบลปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
26/09/2561
แบบรายงานผลการดำเนินงานจัดหาพัสดุ ปี2561 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตรคลิกเพื่อดูรายละเอียด 
30/09/2561
การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตรประจำปี 2561 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
03/10/2561
รายงานการประชุม ผู้บริหาร,พนักงานส่วนอบต.,ลูกจ้าง,พนักงานจ้าง, อบต.ปากทาง ครั้งที่ 11/2561
08/11/2561
  วันที่ 8 พ.ย. 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
รายงานการประชุม ผู้บริหาร,พนักงานส่วนอบต.,ลูกจ้าง,พนักงานจ้าง, อบต.ปากทาง ครั้งที่ 12/2561วันที่ 4 ธ.ค. 2561
04/12/2561
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
รายงานการเงินประจำปี พ.ศ. 2561 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน คลิกเพื่อดูรายละเอียด
28/12/2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด 
 22/02/2562
แผนภูมิแสดงรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด 
13/05/2562
จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ทำกระเป๋าจากผักตบชวา วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด 
 29-31/05/2562
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร "สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1"วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ
13/06/2562
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
26/06/2562
ลานกีฬาในเขตพื้นที่ตำบลปากทาก อ.เมือง จ.พิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
14/11/2562
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง คลิกเพื่อดูรายละเอียด
25/11/2562
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน คลิกเพื่อดูรายละเอียด
25/11/2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2563 (ภ.ด.ส.3) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
29/11/2562