แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2563 (ภ.ด.ส.3) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
29/11/2562
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คลิกเพื่อดูรายละเอียด
05/12/2562
แผนภูมิแสดงรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน ธํนวาคม พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด 
24/12/2562
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
08/01/2563
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
17/01/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง ประกาศรับสมัครเด็กอายุ 2 - 4 ปี เข้าเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง ประจำปีการศึกษา  2563  
ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่ 2/03/2563 ถึงวันที่ 10/05/2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ปิดประกาศ ภ.ด.ส.1 ที่สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกเพื่อดูรายละเอียด
29/05/2563
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
29/05/2563
ภ.ด.ส.1 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
29/05/2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา
28/01/2564
  เด็กเล็ก อบต.ปากทาง อาคาร 2หมู่ที่ 4 ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร ดาว์นโหลด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องต์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร
28/01/2564
อาคาร 2 หมู่ที่ 4 ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร ดาว์นโหลด
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง ประชาสัมพันธ์แนวทางป้องกันการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อทาง  
  เดินหายใจเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส Covid-๑๙ ดาว์นโหลด  
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง จ.พิจิตร แจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ  
  ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ อบต.ปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ดาว์นโหลด  
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง จ.พิจิตร แจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์ กำหนดยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2562  
(ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ อบต.ปากทางพิจิตร) ดาว์นโหลด  

มาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากร องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด

26/11/2563
งบแสดงฐานะทางการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร ประจำปี 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
22/06/2564
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารท้องถิ่น คลิกเพื่อดูรายละเอียด
28/04/2565
กิจกรรมการเสริมสร้างวฒนธรรมองค์กร ยุคไทยแลนด์ 4.0 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
28/04/2565

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

29/04/2565