สำนักปลัด ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานธุรการ งานพิมพ์ดีด งานการเจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการ งานการประชุม
งานเกี่ยวกับการตราข้อบังคับตำบล งานนิติกร งานพาณิชย์ งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งานจัดทำแผนพัฒนาตำบล งานจัดทำ
ข้อบัญญัติ งานงบประมาณประจำปี งานขออนุมัติดำเนินการตามข้อบังคับ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
  กองคลังทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน การหักภาษีเงินได้
และการนำส่งภาษี งานเกี่ยวกับการตัดโอนเงินเดือน งานรายงานเงินคงเหลือประจำวัน งานขออนุมัติเบิกตัดปีและขอขยายเวลา
เบิกจ่าย งานการจัดทำงบ และงบแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการเงินสะสม งานการจัดทำบัญชีทุกประเภท
งานทะเบียนคุมเงินรายได้ รายได้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย
  กองช่าง ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบถนน, สะพาน, แหล่งน้ำ ฯลฯ งานการประมาณการค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ งานควบคุมอาคาร งานก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุงถนน อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ งานควบคุมการก่อสร้าง งานอื่นที่
เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย