เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน พลิกฟื้นวัฒนธรรม ประเพณี สามัคคีร่วมพัฒนา
การศึกษาก้าวไกล ปลอดภัยจากสารพิษ ชีวิตอยู่อย่างผาสุข
วิสัยทัศน์  
พันธกิจ
  1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก     1. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย
  2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล     2. ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
  3. ป้องและระงับโรคติดต่อ     3. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียงแก่การยังชีพ
  4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     4. ประชาชนมีการทำการเกษตรปลอดสารพิษและอาหารปลอดภัย
  5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     5. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลโรค
  6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ     6. เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
  7. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     7. เพื่อพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชน
  8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น     8. ประชาชน เยาวชนและเด็ก ได้รับการศึกษาอย่างพอเพียง
  9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและเหมาะสม     9. ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นมีการพัฒนาและได้รับการสืบสานอย่างยั่งยืน
  10. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร     10. ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
  11. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น      
  12. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ      
  13. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การผักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ      
  14. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์      
  15. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน      
  16. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร      
  17. การคุ้มครองดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน      
  18. การคุ้มครองดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน      
  19. ให้มีตลาด      
  20. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์      
  21. การท่องเที่ยว      
  22. การผังเมือง