คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาว์นโหลด  
ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง จ.พิจิตร ประจำปีการศึกษา 2564 ดาว์นโหลด  
คู่มือการตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง ดาว์นโหลด  
คู่มือการประเมิน ITA 2021 ดาว์นโหลด  
การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาว์นโหลด  
กำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ITA) ดาว์นโหลด  
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2563 ดาว์นโหลด  
คู่มือการปฏิบัติงาน พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ดาว์นโหลด  
พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 ดาว์นโหลด  
แนวทางปฏิบัติของผู้ปกครองในสถานการณ์โควิด-19 ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ดาว์นโหลด  
มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดาว์นโหลด  
แนวทางปฏิบัติของครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ในสถานการณ์โควิด-19 ดาว์นโหลด