ข้อมูลทางกายภาพ
สถานที่ตั้งและอาณาเขตตำบลปากทาง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตร ค่อนทางทิศเหนือเป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร อยู่ห่าง
จากศาลากลางจังหวัดพิจิตรเป็นระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 26,875 ไร่ หรือ 43 ตารางกิโลเมตร
มีจำนวนหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านราชช้างขวัญ
หมู่ที่ 2 บ้านราชช้างขวัญ
หมู่ที่ 3 บ้านปากทาง
หมู่ที่ 4 บ้านราชช้างขวัญ
หมู่ที่ 5 บ้านคลองคู้
หมู่ที่ 6 บ้านยางคอยเกลือ
หมู่ที่ 7 บ้านคลองท่าหลวง
หมู่ที่ 8 บ้านคลองท่าหลวง
หมู่ที่ 9 บ้านคลองท่าหลวง
สถานที่ตั้ง อบต.ปากทาง จังหวัดพิจิตร
หมู่ที่ 1 ถนนพิจิตร-ท่าฬ่อ ตำบลปากทาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
(056) 608999 (056)608999 ต่อ 107
การคมนาคม
เส้นทางคมนาคมสายหลัก ถนนกรมทางหลวง หมายเลข 111 พิจิตร – สากเหล็กการเดินทางภายในหมู่บ้านนั้น เป็นถนน
แอสฟัลติก (ลาดยาง) และคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านที่ห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากทางมากที่สุด คือ หมู่ที่ 7
บ้านคลองท่าหลวง ระยะทาง 5.70 กิโลเมตร
การจัดการเลือกตั้ง ของ อบต.ปากทาง จ.พิจิตร
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง แบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 9 เขต แต่ละเขตสามารถมีสมาชิกได้ 1 คนรวมจะต้องมีสมาชิกทั้งสิ้น 9 คน
ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง จำนวน 1 คน มี 1 เขตเลือกตั้ง ใช้เขตเลือกตั้งของตำบลปากทาง