รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ององค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนทุจริต และประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง รอบ 6 เดือน คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน คลิกเพื่อดูรายละเอียด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง คลิกเพื่อดูรายละเอียด
22/06/2564