ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปากทาง สมัยสามัญ สมัยแรก 2/2564 ดาว์นโหลด  
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปากทาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาว์นโหลด