รายงานสรุปข้อมูลประจำปี (รายงานทางการเงิน ประจำปี 2565) รายงานการตรวจสอบงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
 
รายงานการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 งบรายรับ - รายจ่าย
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบรายรับ - รายจ่าย
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน งบรายรับ - รายจ่าย
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปงบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบรายรับ - รายจ่าย
 
รายงานสรุปข้อมูลประจำปี (รายงานทางการเงิน ประจำปี 2564) รายงานการตรวจสอบงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
 
รายงานสรุปข้อมูลประจำปี (รายงานทางการเงิน ประจำปี 2563)
  งบรายรับ - รายจ่าย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน งบเงินสะสม
 
รายงานสรุปข้อมูลประจำปี (รายงานทางการเงิน ประจำปี 2562)
  งบรายรับ - รายจ่าย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน งบเงินสะสม
 
รายงานสรุปข้อมูลประจำปี (รายงานทางการเงิน ประจำปี 2561)
  งบรายรับ - รายจ่าย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน งบเงินสะสม