แผนการใช้งบประมาณประจำปี 2565 งบรายรับ - รายจ่าย
   
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน งบรายรับ - รายจ่าย
   
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 งบรายรับ - รายจ่าย
   
รายงานสรุปข้อมูลประจำปี (รายงานทางการเงิน ประจำปี 2564)
  รายงานการตรวจสอบงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
รายงานสรุปข้อมูลประจำปี (รายงานทางการเงิน ประจำปี 2563)
  งบรายรับ - รายจ่าย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน งบเงินสะสม
 
รายงานสรุปข้อมูลประจำปี (รายงานทางการเงิน ประจำปี 2562)
  งบรายรับ - รายจ่าย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน งบเงินสะสม
 
รายงานสรุปข้อมูลประจำปี (รายงานทางการเงิน ประจำปี 2561)
  งบรายรับ - รายจ่าย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน งบเงินสะสม
 
รายงานสรุปข้อมูลประจำปี (รายงานทางการเงิน ประจำปี 2560)
  งบรายรับ - รายจ่าย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน งบเงินสะสม
 
รายงานสรุปข้อมูลประจำปี (รายงานทางการเงิน ประจำปี 2559)
  งบรายรับ - รายจ่าย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน งบเงินสะสม
 
รายงานสรุปข้อมูลประจำปี (รายงานทางการเงิน ประจำปี 2558)
  งบรายรับ - รายจ่าย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน งบเงินสะสม
 
รายงานสรุปข้อมูลประจำปี (รายงานทางการเงิน ประจำปี 2557)
  งบรายรับ - รายจ่าย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน งบเงินสะสม
 
รายงานสรุปข้อมูลประจำปี (รายงานทางการเงิน ประจำปี 2556)
  งบรายรับ - รายจ่าย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน งบเงินสะสม
 
รายงานสรุปข้อมูลประจำปี (รายงานทางการเงิน ประจำปี 2555)
  งบรายรับ - รายจ่าย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน งบเงินสะสม