การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบ 2565 ดาว์นโหลด  
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาว์นโหลด