คู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง จ.พิจิตร
 
แผนผังขั้นตอนการตอบรับเรื่องร้องเรียน (FLOW CHAT) องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง
 
คุ่มือประชาชนการแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 
คู่มือประชาชนการขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
 
คู่มือประชาชนการขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 
คู่มือประชาชนการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 
คู่มือประชาชนการขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ
 
คู่มือประชาชนการขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
 
 
คู่มือประชาชนการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 
คู่มือประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
 
คู่มือประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)
 
คู่มือประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)
 
คู่มือประชาชนการแจ้งขุดดิน
 
คู่มือประชาชนการแจ้งดัดแปลง
 
คู่มือประชาชนการแจ้งถมดิน
 
คู่มือประชาชนการรับชำระภาษีป้าย
 
คู่มือประชาชนการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
คู่มือประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 
คู่มือประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 
คู่มือประชาชนการสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น