แผนผังขั้นตอนการตอบรับเรื่องร้องเรียน (FLOW CHAT) องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง
คุ่มือประชาชนการแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
คู่มือประชาชนการขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
คู่มือประชาชนการขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
คู่มือประชาชนการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
คู่มือประชาชนการขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ
คู่มือประชาชนการขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22  
คู่มือประชาชนการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
คู่มือประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
คู่มือประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)
คู่มือประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)
คู่มือประชาชนการแจ้งขุดดิน
คู่มือประชาชนการแจ้งดัดแปลง
คู่มือประชาชนการแจ้งถมดิน
คู่มือประชาชนการรับชำระภาษีป้าย
คู่มือประชาชนการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
คู่มือประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
คู่มือประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คู่มือประชาชนการสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินค้า ในตำบลปากทาง
ตะกร้า / กระจาด งานฝีมือผู้สูงอายุ
หนองสองห้อง