ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
มาตรการในการจัดกาเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระนกแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ  
และพนักงานส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2542 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโชยน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
มาตรการป้องกันการรับสินบน คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง คลิกเพื่อดูรายละเอียด
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2564 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
แนวการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คลิกเพื่อดูรายละเอียด