มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัด มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
  คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี ของท้องถิ่น
  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร
   
มาตรา 69 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
  ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
  ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
  ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
  ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
  หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
  การท่องเที่ยว
  การผังเมือง