การบริการ E-service

"ช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวย ความสะดวกแก่ผู้ชอรับบริการ"

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป

สแกน QR-CODE