องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตำบลปากทาง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน แบ่งเป็นสองฝั่งแม่น้ำน่าน หมู่บ้านที่อยู่ฝั่งตะวันออก 7 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 , 4 ,5 , 6 , 7 , 8 , 9 หมู่บ้านที่อยู่ฝั่งตะวันตก 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2 , 3 เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลในเมือง โดยเมื่อปีพุทธศักราช 2492 ได้แยกออกจากตำบลในเมือง ทางด้านทิศตะวันออก เนื่องจากเป็นปากทางที่จะเข้าสู่ตัวเมืองพิจิตรจึงได้ชื่อว่าตำบลปากทาง ปัจจุบันมี9 หมู่บ้าน มีแม่น้ำน่านไหลผ่านกลางตำบล มีหมู่บ้านตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำ 7 หมู่ บ้าน ทางทิศตะวันตก 2 หมู่บ้าน