แผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
 
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ประกาศแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ. 2561 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ. 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)คลิกเพื่อดูรายละเอียด    
ประกาศแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ. 2561 คลิกเพื่อดูรายละเอียด