รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง รอบ 6 เดือน คลิกเพื่อดูรายละเอียด    
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง (พ.ศ.2566) คลิกเพื่อดูรายละเอียด    
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง (พ.ศ.2566-2570) คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
แผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิกเพื่อดูรายละเอียด    
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
 
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง คลิกเพื่อดูรายละเอียด