รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาว์นโหลด  
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 ดาว์นโหลด  
แผนจัดการความรู้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง จ.พิจิตร ดาว์นโหลด  
เอกสารความรู้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง จ.พิจิตร ดาว์นโหลด  
ประกาศเรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง จ.พิจิตร ดาว์นโหลด  
นโยบายและกลยุทธ์ ด้านโครงสร้างการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะเวลา 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง จ.พิจิตร ดาว์นโหลด  
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ ดาว์นโหลด  
นโยบายและกลยุทธ์ ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะเวลา 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง จ.พิจิตร ดาว์นโหลด  
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง จ.พิจิตร ดาว์นโหลด  
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ ดาว์นโหลด  
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดาว์นโหลด  
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตร (เพิ่มเติม) 16 สิงหาคม 2548 ดาว์นโหลด  
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตร (เพิ่มเติม) 30 มิถุนายน 2548 ดาว์นโหลด  
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตร (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2550 ดาว์นโหลด  
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดาว์นโหลด  
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 ดาว์นโหลด  
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาว์นโหลด  
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563 ดาว์นโหลด  
ประกาศเรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จ.พิจิตร ดาว์นโหลด  
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จ.พิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558 ดาว์นโหลด  
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จ.พิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ดาว์นโหลด  
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 ดาว์นโหลด  
รายงานผล การบริหารและพัฒนาทรัพกรบุคคล ประจำปี 2563 ดาว์นโหลด  
รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 ดาว์นโหลด  
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย ดาว์นโหลด  
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดาว์นโหลด  
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณ์การเลื่อนขั้น ดาว์นโหลด  
หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิรผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาว์นโหลด