" เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน พลิกฟื้นวัฒนธรรม ประเพณี สามัคคีร่วมพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ปลอดภัยจากสารพิษ ชีวิตอยู่อย่างผาสุข "
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
  ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ
  โครงการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยศูนย์   ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “รวม
จากโรคพิษสุนัขบ้า คลิก   (No Gift Policy) คลิก   พัฒนาเด็กเล็ก คลิก   พลังอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก คลิก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุง อาคารองค์การบริหารส่วนตำบล
ภูมิ หมู่ที่ 3ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร คลิกเพื่อดู
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกอ่สร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย
์บริเวณบ้าน นางอารมณ์ สินประเสริฐรัตน์ คลิกเพื่อดู
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุสำนัก งาน จำนวน ๖ รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกเพื่อดู
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อวัสดุ สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกเพื่อดู
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุง อาคารองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
หมู่ที่ 3ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร คลิกเพื่อดู
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกอ่สร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
บริเวณบ้าน นางอารมณ์ สินประเสริฐรัตน์ คลิกเพื่อดู
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุสำนัก งาน จำนวน ๖ รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกเพื่อดู
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อวัสดุ สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกเพื่อดู
 
เรื่อง
หน่วยงาน
การประชุมติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานขับเคลื่อนตาม พ.ร.บ.
กศ.
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ คลิกเพื่อดู
04/07/2565
การสำรวจรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงการ
กค.
คลังว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ คลิกเพื่อดู
04/07/2565
การดำเนินงานขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไข
กม.
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559ิ์ คลิกเพื่อดู
04/07/2565
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566
กค.
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคลิกเพื่อดู
30/06/2565
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
สน.คท.
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนคลิกเพื่อดู
30/06/2565