โครงการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยศูนย์ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โครงการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยศูนย์
  พัฒนาเด็กเล็ก คลิก (No Gift Policy) คลิก จากโรคพิษสุนัขบ้า คลิก พัฒนาเด็กเล็ก คลิก
 
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
  จากโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 4 คลิก จากโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 4 คลิก จากโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 5 คลิก จากโรคพิษสุนัขบ้าหมู่ที่ 4 คลิก
 
 
     
  “โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
     
  องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง คลิก